Polityka prywatności

Polityka prywatności WaWMedia Piotr Werbowy (zwana dalej: „Polityką”)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć nasze działania na Twoich danych osobowych i sposoby ich przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej, której właścicielem jest WaWMedia Piotr Werbowy (zwanej dalej w skrócie: „WaWMedia”) akceptujesz wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej Polityce. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową https://www.nazapasniczejmacie.pl
 

Zakres Polityki

Niniejsza Polityka jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających naszą stronę internetową, jak również korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (zwanej dalej w skrócie: „RODO”).

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności. Twoje dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania strony internetowej są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Niniejsza Polityka jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Nasza strona internetowa ma charakter otwarty.

Jednym z kluczowych celów działalności WaWMedia jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony internetowej ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Niniejsza Polityka informuje o przetwarzaniu przez WaWMedia danych osobowych: osób kontaktujących się przez stronę nazapasniczejmacie.pl (za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu, formularza kontaktowego), a także osób, z którymi administrator strony kontaktuje się (za pośrednictwem adresu e-mail, numeru telefonu), osób zapisujących się do Newslettera.

Niniejsza Polityka zawiera także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zwłaszcza prawie związanym z dostępem do danych, możliwości ich aktualizowania, a także podejmowania pewnych decyzji, co do sposobu wykorzystania Twoich informacji.

Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO jest WaWMedia Piotr Werbowy z siedzibą w Dębicy (zwany dalej w skrócie: „Administratorem”), przy ul. Konarskiego 22 lok. 8, 39-200 Dębica, NIP: 8722156224, REGON: 180025210, tel.: +48 408 430 012, +48 602 491 262, e-mail: biuro@wawmedia.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas. Tym samym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą w aktualnych sprawach dotyczących m.in.:

 • wykonywania umów między Administratorem, a Tobą, Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz,

 • przedstawiania ofert,

 • otrzymywania zleceń,

 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na utrzymywaniu stałego kontaktu z naszymi Klientami/Kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) przekazania Tobie innych informacji o działalności Administratora i możliwych formach współpracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na stałym utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych Klientów/Kontrahentów, bronienia się przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora lub dochodzenia roszczeń związanych z umową z Klientem/Kontrahentem, który jest Twoim pracodawcą lub który reprezentujesz – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy.

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub – w przypadku zleceń reklamowych - od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz możemy pozyskiwać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 • przez okres wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz,

 • przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, oraz

 • przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 powyżej mogą być np.:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

 • podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi księgowe, usługi rozliczeniowe, usługi kadrowe, usługi prawne, usługi IT. Takie podmioty będą mogły przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jej poleceniami,

 • podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

   

Twoje dane osobowe nie będą przekazane do podmiotu trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, na podstawie art. 21 RODO. Dotyczy to sytuacji, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

   

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się do Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest WaWMedia Piotr Werbowy z siedzibą w Dębicy (zwany dalej w skrócie: „Administratorem”), przy ul. Konarskiego 22 lok. 8, 39-200 Dębica, NIP: 8722156224, REGON: 180025210, tel.: +48 22 499 87 77, +48 602 491 262, e-mail: biuro@wawmedia.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, aby wysyłać Newsletter, na który zapisałeś się na stronie https://nazapasniczejmacie.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes oraz wyrażona przez Ciebie zgoda polegające na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat informacji, które naszym zdaniem mogą Ciebie zainteresować.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub odwołania zgody w dowolnym momencie.

Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celu wskazanego w punkcie 2 powyżej mogą być np.:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

 • podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty będą mogły przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jej poleceniami.

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 • prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

 • W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub wyrażonej przez Ciebie zgody – przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Sprzeciw, jak również wycofanie zgody możesz zgłosić w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: piotr.werbowy@nazapasniczejmacie.pl lub poprzez link umieszczony w każdej wiadomości od nas zawierającej Newsletter.

 • Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy.

 

Aktualizacje naszej Polityki

W razie zmian regulacyjnych, jak również zmiany postępowania z Twoimi danymi osobowymi, uprawnieni jesteśmy do zmiany niniejszej Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej https://nazapasniczejmacie.pl
 


Linki zewnętrzne w tym linki do systemów płatności on line

Serwis nazapasniczejmacie.pl zawiera odnośniki do innych stron www oraz systemów płatności. WaWMedia Piotr Werbowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu nazapasniczejmacie.pl

Chcesz byćna bieżąco?

dodaj

* Osobie, która przekazała dane Administratorowi Danych, przysługuje prawo do nakazania “zapomnienia danych”. W każdej chwili może ona zdecydować o wypisaniu się z newslettera poprzez kliknięcie w link przesylany wraz z newsletterem i usunięciu swojego adresu e-mail z bazy danych